ví dụ phòng thí nghiệm để cắt nhỏ và khoa học địa lý