câu hỏi để xác định kích thước của imestone ở ndia