lý thuyết các nhà máy cuối chuỗi xoắn không bằng nhau