tế bào tuyển nổi máy móc quặng khoáng sản với sự chấp thuận của iso